پلن نقره ای

99,000 تومان

تعرفه پایه ارسال پیامک 155
خط خدماتی
ارسال به بلک لیست
ارسال پیامک حاوی لینک
ارسال پیامک تکی
ارسال تدریجی
ارسال متناظر
ارسال از روی نقشه گوگل
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال هدفمند مشاغل استانها
ارسال با تفکیک استان و شهر
ایرانسل تفکیک استان و شهر
ارسال پیام صوتی
ارسال پیامک گروهی
ارسال کدپستی همراه اول
ارسال کدپستی ایرانسل
ارسال جنسیت و سن
دکل ایرانسل (BTS)

پلن طلایی

169,000 تومان

تعرفه پایه ارسال پیامک 135
خط خدماتی
ارسال به بلک لیست
ارسال پیامک حاوی لینک
ارسال پیامک تکی
ارسال تدریجی
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
ارسال متناظر
ارسال از روی نقشه گوگل
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال هدفمند مشاغل استانها
ارسال با تفکیک استان و شهر
ایرانسل تفکیک استان و شهر
ارسال پیام صوتی
ارسال پیامک گروهی
ارسال کدپستی همراه اول
ارسال کدپستی ایرانسل
ارسال جنسیت و سن
دکل ایرانسل (BTS)

پلن الماس

299,000 تومان

تعرفه پایه ارسال پیامک 117
خط خدماتی
ارسال به بلک لیست
ارسال پیامک حاوی لینک
ارسال پیامک تکی
ارسال تدریجی
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
ارسال متناظر
ارسال از روی نقشه گوگل
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال هدفمند مشاغل استانها
ارسال با تفکیک استان و شهر
ایرانسل تفکیک استان و شهر
ارسال پیام صوتی
ارسال پیامک گروهی
ارسال کدپستی همراه اول
ارسال کدپستی ایرانسل
ارسال جنسیت و سن
دکل ایرانسل (BTS)